Deze website maakt gebruik van Cookies.

06/06/23

Interview: Zomerliefde met scenograaf Martha Delagrange

DSC04250

Geen zomer in Stel­plaats zon­der scenografie. 

Tij­dens Zomer­lief­de geeft Mart­ha Dela­gran­ge een nieuw gezicht aan het ter­ras, de hal en club in Stel­plaats. Inter­vie­wer van dienst Emma Rot­ty zat samen met de Affair-sce­no­graaf over haar zomer­plan­nen in Stelplaats. 

Dag Martha! Kan je wat meer over jezelf vertellen?

Ik ben Mart­ha Dela­gran­ge, 22 jaar, gebo­ren en geto­gen in Leu­ven en laat­ste­jaars­stu­dent archi­tec­tuur in Brussel.

Ik maak ook deel uit van Affair, een col­lec­tief in Leu­ven dat eve­ne­men­ten orga­ni­seert met een gro­te focus op sce­no­gra­fie. Daar­uit ont­stond ook mijn inte­res­se in tij­de­lij­ke installaties. 

De enor­me vrij­heid ervan fas­ci­neert me, je kan met onein­dig veel mate­ri­a­len aan de slag. Sce­no­gra­fie wordt zo iets tus­sen archi­tec­tuur en kunst: je moet het wel effec­tief bou­wen, maar het is tege­lijk heel speels en leuk. 

Wat betekent de zomer in Stelplaats voor jou?

Voor mij bete­kent dat: samen­ko­men met vrien­den, piz­za eten, pin­tjes drin­ken, in de zon lig­gen, petan­quen en nieu­we men­sen leren ken­nen. Ik hou van de spon­ta­ni­teit die op dat moment ont­staat, de tafels die bij­een wor­den gescho­ven en ieder­een die van de ene naar de ande­re kant loopt om met elkaar te babbelen. 

Daar­naast is Stel­plaats natuur­lijk dé plek om nieu­we muziek en dj’s te leren ken­nen en om af en toe eens goed te dansen!

Tijdens het zomerprogramma van dit jaar, Zomerliefde, voorzie jij de scenografie. Wat heb je hiervoor in petto?

Ik wil­de het dit jaar graag wat speel­ser aan­pak­ken en ging daar­om aan de slag met klei­ne­re, zach­te ele­men­ten. Omdat het zomer­pro­gram­ma dit jaar meer focust op zit­tend naar muziek luis­te­ren, voor­zie ik voor­al plaat­sen om com­for­ta­bel te zit­ten en te han­gen. Zo ont­wierp ik bij­voor­beeld gro­te zit­zak­ken die bestaan uit bal­len. Die kan je ver­sle­pen en leg­gen waar je wilt: als de zon draait kan je ze mee verschuiven. 

Het dak boven het ter­ras wordt een soort gro­te hexa­gon, een ver­wij­zing naar de para­chu­tes die je vroe­ger in de turn­les gebruik­te. In de bin­nen­ruim­te zal er met licht gespeeld wor­den. Daar­mee wordt ver­we­zen naar de bal­len die bui­ten lig­gen, maar dan visu­e­ler. Door ver­der een paar ele­men­ten in de gro­te ruim­te toe te voe­gen, ont­staan er nieu­we, klei­ne ruimtes. 

Waar haal je je inspiratie voor dit ontwerp?

Ik ver­trok van­uit het zit­ten­de aspect en zocht ver­schil­len­de refe­ren­ties. Ik stel­de me ook de vraag wat mis ik hier?”. Dan baseer­de ik me op wat ik zelf mooi vind en wat zou pas­sen bij Stelplaats. 

Zo koos ik voor blauw als hoofd­kleur, in con­trast met het rode van Stel­plaats. Ik vind dat de sce­no­gra­fie mag opval­len, maar dat ze tege­lijk moet men­gen met de rest van de omge­ving. Aan­ge­zien er steeds samen met de ruim­te ont­wor­pen wordt, ont­staat ook dat samenspel. 

Uit­ein­de­lijk kwam ik op het idee om ele­men­ten uit onze kin­der­tijd te gebrui­ken. In de zomer draait het voor­al om ple­zier maken: je gaat meer zwem­men, ping­pon­gen of petan­que spe­len. Dat zijn din­gen die je waar­schijn­lijk als kind vaker deed en waar je nu min­der tijd voor hebt. In Stel­plaats komt voor mij die ont­span­nen sfeer van toen weer hele­maal terug. 

Dit jaar zal het programma wat anders zijn dan vorig jaar, met onder andere twee clubnachten en -diners ipv dansavonden in de hal. Hoe speel je hierop in?

Over het alge­meen zal de bin­nen­ruim­te meer inge­richt wor­den als eet‑, zit- en chill­plek in plaats van als dans­zaal, zoals vorig jaar. In de hal komt bij­voor­beeld een vas­te tafel­op­stel­ling te staan. 

De twee clubnach­ten wor­den dan weer extra spe­ci­aal. De opstel­ling is name­lijk ver­an­der­lijk, waar­door de tafels tij­dens de clubnacht ver­plaatst kun­nen wor­den. Ook de club zelf zal die avon­den een spe­ci­a­le toets krijgen. 

Kort­om, ik zorg­de voor een dyna­misch con­cept om pro­bleem­loos te kun­nen inspe­len op dit nieu­we programma. 

Heb je in het verleden al andere scenografische projecten gedaan?

Tot nu toe ben ik voor­al bin­nen Affair bezig geweest met sce­no­gra­fie. We bouw­den vorig jaar bij­voor­beeld een sta­ge op Habi­tat Fes­ti­val en orga­ni­seer­den meer­de­re eigen feesten. 

Daar­naast gaf ik als par­ti­ci­pa­tief pro­ject ooit een work­shop waar­bij we een bank heb­ben gebouwd in Brus­sel. Dat is mis­schien iets min­der sce­no­gra­fisch, maar op die manier gaf ik uit­ein­de­lijk ook invul­ling aan de open­ba­re ruimte. 

Met mijn rich­ting archi­tec­tuur deed ik enke­le klei­ne ingre­pen, maar nog niets waar publiek bij betrok­ken was. Ik wil hier in de toe­komst wel graag ver­der mee aan de slag en dit pro­ject is daar een (mooie) start van. 

♡ Zomer­lief­de ♡

Da’s een zomer vol piz­za, cock­tails en vlin­ders in de buik 💑 

Negen weken lang ver­sprei­den jon­ge chefs, sce­no­gra­fen, DJ’s, col­lec­tie­ven en bands hun zomer­lief­de in Stel­plaats. Inclu­sief: zon­over­go­ten ter­ras en ver­schil­len­de activiteiten 🌻

Open van 16 tot 22u iede­re dins­dag, woens­dag & don­der­dag van 30 juni tot 25 augustus ! 

DSC04250
DSC04246
DSC04279
DSC04281