Deze website maakt gebruik van Cookies.

17/12/20

Interview: nacht selecteert

Groep8

2020 had een feest­jaar moe­ten wor­den, met uit­ver­koch­te clubnach­ten en een Open Air in de zomer, maar deze plan­nen wer­den in maart gru­we­lijk een halt toe­ge­roe­pen. Nacht bleef ech­ter niet met de han­den in het haar zit­ten en werk­te aan nieu­we din­gen, zoals een inte­res­san­te Nacht­wan­de­ling en leu­ke pak­ket­ten voor thuis.

Hoe kijken jullie terug op 2020?

Hans Empe­reur: We waren goed bezig, we heb­ben in 2020 vier fees­ten gege­ven waar­van de helft uit­ver­kocht was, dus het is zeker jam­mer om deze goe­de flow te moe­ten door­bre­ken. We hou­den alle­maal erg van uit­gaan, het is deel van onze iden­ti­teit en hoe wij soci­aal zijn. Nacht is een uit­laat­klep voor cre­a­ti­vi­teit en we fees­ten natuur­lijk ook heel graag, en zien ons publiek ook graag fees­ten.

Tij­dens de eer­ste lock­down heb­ben we de slui­ting van clubs posi­tief pro­be­ren te bui­gen, gel­inkt aan de vele take-away” con­cep­ten en een take-away nacht’ ver­kocht. De zomer zag er al beter uit, we heb­ben toen wat pro­gram­ma kun­nen maken, zei het klei­ner en meer intiem. In de herfst heb­ben we een Nacht­wan­de­ling door Leu­ven gemaakt. Het is toch wel echt een ding van deze tijd, dat wan­de­len. Als je me een jaar gele­den had gezegd dat het meest span­nen­de pro­ject van dit jaar een nacht­wan­de­ling zou zijn, had ik eens goed gela­chen… Ten­slot­te zijn we ook bezig met een kerst­pak­ket, om het club­ge­voel toch een beet­je naar de huis­ka­mers te bren­gen.

Hans Steen­berghs: we pro­be­ren ons­zelf voor­al rele­vant te hou­den. Het blijft jam­mer, want het eni­ge wat men­sen wil­len is gaan fees­ten, wat nu echt écht niet gaat. Uit­ein­de­lijk moet je dan tijd ste­ken in iets dat je niet wil doen, je blijft dan een beet­je rond de pot draai­en. Het blijft zoe­ken naar alter­na­tie­ven.

Neil: We wach­ten samen op het eer­ste feest dat we kun­nen geven. 

"Op het moment dat het weer mag, gaan we strui­ke­len over de fly­ers en affiches"

> HANS EMPEREUR

Wat doet nacht normaal?

Hans Steen­berghs: nacht geeft invul­ling aan de nacht­club van Stel­plaats, wel­ke gren­zend is aan gro­te hal en het ate­lier van Broei­plaats. Onder nor­ma­le­re omstan­dig­he­den orga­ni­se­ren we om de twee weken een clubnacht. We doen alles zelf, van de boo­kings tot het opra­pen van de beker­tjes.

Hans Empe­reur: We wil­len fees­ten orga­ni­se­ren, voor­al omdat we aan­voel­den dat er na de slui­ting van gro­te clubs als de Silo en Der Machi­ne nood was aan een ver­van­gend con­cept.

Hans Steen­berghs: het aan­bod van de Oude Markt is anders, daar vind je ook leu­ke con­cep­ten, maar geen twee­we­ke­lijks con­cept zoals nacht dat is.

Hoe zien jullie de toekomst van het nachtleven en nacht?

Hans Steen­berghs: Uit­ein­de­lijk gaan men­sen niet anders fees­ten door coro­na, denk ik. Op pro­fes­si­o­neel niveau gaan er wel ver­an­de­rin­gen zijn, zoals men­sen die ande­re wegen inslaan en ander werk heb­ben gezocht, maar gro­ten­deels blijft alles het­zelf­de, denk ik.

Hans Empe­reur: Op het moment dat het weer mag, gaan we strui­ke­len over de fly­ers en affi­ches. Zeker men­sen die om pro­fes­si­o­neel feest­jes orga­ni­se­ren, kun­nen niet anders dan vol gas geven wan­neer het terug kan. Bij nacht doen het alle­maal vrij­wil­lig, dus voor ons is het gewoon jam­mer” dat we niets mogen orga­ni­se­ren.

Neil: Ik denk wel dat, wan­neer de clubs terug open­zijn, het eerst alle­maal heel strikt gaat zijn, met tem­pe­ra­tuur­me­ting en een cer­ti­fi­caat van vac­ci­na­tie even­tu­eel. Maar dan denk ik ook wel dat we enke­le jaren ver­der veel vrij­er en ruim­den­ken­der zul­len zijn, zoals de Val van de Ber­lijn­se Muur, om een hele gro­te ver­ge­lij­king te maken. Alle rem­men gaan los dan.

Hans Steen­berghs: men­sen hun­ke­ren naar de gevoe­lens die we nor­maal uit fees­ten halen.

Hans Empe­reur: Ver­der is Leu­ven ook op zoek naar een nieu­we club, waar we alle­maal heel blij mee zijn, want het is ook iets wat Stad Leu­ven niet alleen onder­steund, maar ook echt uit­draagt. Het staat echt in het Meer­ja­ren­plan van de stad en dat is niets dan goed nieuws.

Neil: Ik denk ook wel dat we met nacht het goe­de sig­naal heb­ben gege­ven aan de stad. Door deze ini­ti­a­tie­ven laten we zien dat een club wel belang­rijk is en ook gewoon kàn, zon­der te veel nega­tie­ve aspec­ten. Nacht­plan – een ande­re orga­ni­sa­tie gel­inkt aan de jeugd­dienst, gaat hier beleids­ma­tig mee aan de slag en is de motor in dit ver­haal. Ik ben echt het pro­ces aan het afwach­ten en ben benieuwd hoe dat zal eindigen.

Nacht staat aan het begin van haar traject. Wanneer is de doelstelling van nacht bereikt volgens jullie?

Hans Empe­reur: We zijn alle­maal begon­nen met het idee wij wil­len fees­ten orga­ni­se­ren”. Door dit gevoel heeft nacht vleu­gels gekre­gen. STEL­PLAATS is een tij­de­lij­ke plek, dus we zijn ook met deze inten­ties begon­nen. Er is wel genoeg talent in ons team om ver te mogen dro­men en ik hoop ook echt dat er men­sen zich gaan kun­nen pro­fes­si­o­na­li­se­ren en een rol zul­len krij­gen in het nieu­we club­ver­haal van Leu­ven, als ze dat zou­den willen.

Wie of wat inspireert jullie?

Neil: Ik denk voor­al de eigen erva­rin­gen, we ont­dek­ken alle­maal graag nieu­we muziek. Dan sta ik op een fes­ti­val of een feest­je en denk ik: Wauw, deze artiest zou ik graag zelf eens boe­ken”.

Hans Empe­reur: De School in Amster­dam vond ik altijd een lich­tend voor­beeld, ik stond er altijd bewon­de­rend naar te kij­ken. Met de hele con­tro­ver­se rond Black Lives Mat­ter zijn ze wat van hun voet­stuk geval­len, maar ini­ti­eel was De School een heel inspi­re­rend pro­ject. Muzi­kaal waren er ook wat raak­vlak­ken, zo heb­ben we bij nacht al enke­le van hun resi­dent DJ’s uit­ge­no­digd. Ver­der was het ook een plek met ver­schil­len­de invul­lin­gen, zoals res­tau­rants, expo’s en sport­ver­e­ni­gin­gen. Ook bin­nen de ploeg inspi­re­ren we elkaar. We hou­den alle­maal van elek­tro­ni­sche muziek, maar bin­nen dit gen­re zijn er veel ver­schil­len­de sub­gen­res waar­mee we elkaar laten ken­nis­ma­ken.

Hans Steen­berghs: We ver­trou­wen elkaar daar wel in. Ik ben bij­voor­beeld niet echt bezig met muziek­ver­haal, maar meer met alge­me­ne wer­king en boek­hou­ding, maar er is wel een ver­trou­wen in elkaar dat het wel in orde komt, we wer­ken alle­maal samen toe naar een geza­men­lijk doel.

"Men­sen hun­ke­ren naar de gevoe­lens die we nor­maal uit fees­ten halen."

> HANS STEENBERGHS

Wat is jullie beste herinnering van nacht?

Neil: Dat is voor mij de dub­step nacht met J:Kenzo en het moment waar­op hij NASA’s (een sup­port act en legen­da­ri­sche Leu­ven­se dub­step­for­ma­tie) Apple Jui­ce” drop­te. Dat is een track van tien jaar gele­den. Deze zoveel jaren later terug horen in een hele ande­re set­ting, op een avond waar het zweet van het pla­fond drup­pel­de, dat was echt een onver­ge­te­lijk moment.

Hans Empe­reur: drie keer, toch?

Neil: ja ze speel­den de track drie keer, tel­kens met een rewind. De hele keet werd gek. Ook de samen­wer­king met C12 op 28 febru­a­ri zal ik niet snel ver­ge­ten. Om één uur was het sold out en de sfeer was echt gek. Het was ook de eer­ste keer dat we samen­wer­ken met C12 en sinds­dien heb­ben we echt een goe­de rela­tie met hen opge­bouwd.

Hans Steen­berghs: de nacht met C12 had zo’n zot­te atmos­feer en zo’n zie­ke ener­gie, dat was voor mij ook één van de hoog­te­pun­ten. J:Kenzo her­in­ner ik me inder­daad ook goed, omdat we toen voor de eer­ste keer goed veel tic­kets had­den ver­kocht.

Hans Empe­reur: Ik heb twee favo­rie­te momen­ten. De eer­ste was de twee­de nacht die we orga­ni­seer­den, met Zal­tan, een Fran­se DJ. Op die nacht heb ik na mijn shift mijn vrien­din leren ken­nen. Mijn twee­de favo­rie­te moment was de oude­jaars­nacht met Beton­kust en Inners­ha­des. We had­den toen beslo­ten ieder­een een ont­bijt te geven en ik was van team Keu­ken en stond brood­jes met ei te bak­ken. Op een bepaald moment waren de brood­jes even op en stond er 30 – 40 man brood­je met ei” te schreeu­wen aan de keu­ken. Dat was echt een grap­pig moment, want Toon Roeb­ben (ook iemand van het team) stond daar toen de menig­te te dirigeren.

Wat is het beste advies dat jullie ooit kregen op creatief gebied?

Hans Steen­berghs: Het is belang­rijk dat je altijd een doel voor ogen moet heb­ben. Met een con­creet plan bereik je meer, omdat het dui­de­lijk is. Dat is een advies dat ik echt ter har­te neem.

Hans Empe­reur: Men­sen heb­ben heel vaak tegen mij gezegd: doe het niet”, maar toch deed ik het wel. Dan liep ik 8 van de 10 keer kei­hard met mijn kop tegen de muur, maar voor de ande­re 2 keer dat het wel luk­te, was ik dub­bel zo blij.

Neil: Op Eras­mus in Ber­lijn kwam ik de vol­gen­de Ita­li­aan­se uit­spraak tegen: Chi va pia­no, va sano e va lon­ta­no, naar het Neder­lands ver­taald is dat haast en spoed is zel­den goed”. Als je din­gen te snel gaat doen, ga je din­gen over het hoofd zien. Ik ben altijd heel hyper en actief geweest, maar dit blijft toch in mijn hoofd nazinderen.

Wat zouden jullie aanraden aan andere jongeren die graag hun eigen dromen waarmaken?

Hans Empe­reur: jeugd­dienst, they know eve­ry­thing. De Jeugd­dienst van Leu­ven is zon­der zever de motor van zoveel goeds in deze stad. Leu­ven mag zijn pol­le­kes kus­sen. Heel veel Leu­ven­se jon­ge­ren weten het niet echt goed, ze doen zo veel. Hun naam plakt er niet altijd op, maar ze doen zo veel en ze geven echt vleu­gels aan men­sen. Dus ben je jong en heb je een idee? Ga dan naar de Brus­sel­se­straat 61A.

Inter­view door Anne­lies Rom.
Beel­den door Emma Hallemans.

Groep8
87075764 801443350332228 4590128752935043072 o
60668959 604132450063320 4500435443359154176 o