Deze website maakt gebruik van Cookies.

12/11/20

Nachtwandeling brengt de Leuvense nacht en haar verhalen & mythes in beeld.

Nachtwandeling analog 10

Nacht­wan­de­ling brengt de Leu­ven­se nacht en haar ver­ha­len & mythes in beeld (en geluid). Een ode aan de Leu­ven­se nacht vroe­ger, nu en met een blik op de toekomst.

Fees­ten orga­ni­se­ren, zit er nog een hele poos niet in. Dat geeft ons de tijd om het ver­le­den (en heden) van de Leu­ven­se nacht de gran­deur te geven die ze ver­dient. Daar­om sloe­gen nacht en Nacht­plan de han­den in elkaar. We maak­ten een reeks audio­ver­ha­len op basis van inter­views met jon­ge en oude legen­des uit het Leu­ven­se nacht­le­ven.

Het resul­taat is Nacht­wan­de­ling’: een wan­del­rou­te met audio­ver­ha­len langs ico­ni­sche plek­ken die het Leu­ven­se nacht­le­ven kleur gaven door­heen de voor­bije decen­nia. Ga op ont­dek­kings­tocht langs knus­se en ruwe dans­vloe­ren, don­ke­re en fel ver­lich­te gevels en onein­dig veel gro­te en klei­ne ver­ha­len die je onder­weg kan beluis­te­ren.

Je kan de wan­de­ling doen wan­neer je maar wil. Wat heb je nodig? Een smartpho­ne en een kop­te­le­foon of oortjes.

Locaties

1. STEL­PLAATS: In Stel­plaats gaan de fees­ten door in één klein, don­ker kot waar het zweet s och­tends van de muren druipt.

2. MAN­HAT­TEN: De eer­ste mega­dan­cing van de Bene­lux, de Man­hat­tan, bracht niet alleen de groot­ste der aar­den naar Leu­ven, maar ook hun exo­ti­sche gewoon­tes zoals vega­nis­me’.

3. CLUB SILO: Tus­sen 1993 en 2011 zet­te Silo Leu­ven defi­ni­tief op de nightli­fe-kaart in Bel­gië. Een rond­uit indruk­wek­ken­de lijst namen pas­seer­de daar de revue: van Jeff Mills over Der­rick Car­ter tot Moody­mann.

4. BEL­GISCH KON­GO: Alle pla­ten zijn zwart. Echt goeie dans­mu­ziek wordt gemaakt door zwar­te men­sen. Prin­ce is God.” Dat waren drie gebo­den van“dancetaria” Bel­gisch Con­go.

5. RUM­BA & CO: Van spa­ghet­ti tot tech­no — dat moet zowat de meest beknop­te samen­vat­ting zijn van de geschie­de­nis van Rum­ba.

6. CAFE APE­RO: Het ver­haal van de hui­di­ge Ape­rO start op een F‑16 basis van de Bel­gi­sche Lucht­macht. Echt. Waar.

7. DER MACHI­NE: Der Machi­ne wou een nach­te­lijk toe­vluchts­oord zijn voor ieder­een. Alles was er moge­lijk en ieder­een was er wel­kom. En dat mag je let­ter­lijk nemen.

Nacht­wan­de­ling is nooit af. Heb je zelf een ver­haal dat we moe­ten bren­gen? Stuur naar info@​nacht.​be. Nacht­wan­de­ling is een samen­wer­king tus­sen Nacht­plan & Nacht. Blijf hier op de hoog­te van dit project.

foto’s: Jen­te Waer­zeg­gers
vorm­ge­ving: Emi­le De Gyndt

Nachtwandeling analog 10
Nachtwandeling analog 6
Nachtwandeling analog 5