Deze website maakt gebruik van Cookies.

30/05/20

Leuvense Stadsplank gemaakt uit gerecupereerd rubberhout door Sociaal Atelier Leuven.

Snijplank rens arnout RS MG 1385s width 800

Op vraag van Stad Leu­ven ont­wierp Soci­aal Ate­lier Leu­ven de Leu­ven­se stads­plan­ken. De stads­plank is een snij‑, bier‑, kaas‑,… plank met een lan­ge geschie­de­nis en een bij­zon­der ver­haal. De stads­plan­ken zijn gemaakt uit gere­cu­pe­reerd rub­ber­hout van ons Urban Mining-pro­ject, afkom­stig van een voor­ma­li­ge wijn­kast uit De Hoorn in Leu­ven.

De Hoorn is een ico­nisch gebouw in de Leu­ven­se Vaart­kom waar in de 18de eeuw voor het eerst Stel­la werd gebrou­wen. Het gebouw weer­spie­gelt een deel van de geschie­de­nis van de stad én van de evo­lu­tie van de Vaart­kom. Het is een tast­baar voor­beeld van de ambi­tie van Stad Leu­ven om een cir­cu­lai­re stad te wor­den.

Na het afbraak­pro­ces in De Hoorn ver­werk­ten wij het rub­ber­hout tot een prak­ti­sche stads­plank. De plan­ken heb­ben een heel pro­ces door­gaan om te wor­den wat ze zijn, elke stads­plank is hand­ge­maakt en uniek. We ont­wier­pen een logo geba­seerd op een oude stads­kaart van Leuven.

Snijplank rens arnout RS MG 1385s width 800
IMG 20200515 175613