Deze website maakt gebruik van Cookies.

26/08/20

Stelplage on air x Crowd Console x Interview with Lichen Adress

A3199199186 10

Crowd Con­so­le is ont­staan uit de as van de qua­ran­tai­ne, de zelf-iso­la­tie en de vele highs en lows die volg­den. De oor­spron­ke­lij­ke insteek was om game-nights te hos­ten, waar een muzi­kant zou wor­den uit­ge­no­digd om game­play live te bege­lei­den met muziek. Onder­tus­sen zijn al een paar avon­den in Stel­plaats en de eer­ste edi­ties van een maan­de­lijk­se radio­show op The Word ach­ter de rug. De rode draad blijft ech­ter het samen­bren­gen van zowel arties­ten als publiek. Op 6 augus­tus zaten we samen met de arties­ten die op de twee­de edi­tie van Crowd Con­so­le in Stel­plaats speel­den, en leg­den hen dezelf­de vier vra­gen voor.

INTERVIEW MET LICHEN ADRESS

Hoe belangrijk zijn fysieke events nog in een tijd van eraves en online concerten/gatherings?

Ik heb zelf aan veel url raves mee­ge­daan tij­dens de lock­down en heb samen met vrien­den ook Con­junk­ti­val geor­ga­ni­seerd. Die raves zijn leuk voor de muziek en om men­sen te leren ken­nen van over heel de wereld, maar ik moet toch zeg­gen dat ik irl events wel heb gemist. Ik vind dat er nog steeds een groot ver­schil is tus­sen iets ach­ter je pc erva­ren en het in real life mee te maken. Irl events zijn echt anders: je hebt die sound, die fysie­ke erva­ring, al je zin­tui­gen wor­den getrig­gerd. Irl en url heb­ben elke goe­de pun­ten, ik wil niet zeg­gen dat het één beter is dan het ander, maar ik zou het wel jam­mer vin­den moest alles nu url gaan.

Hoe zou jij de scene in België willen zien groeien?

Ik zou het wel cool vin­den als het gemak­ke­lij­ker werd voor arties­ten die geen plat­form heb­ben om iets te orga­ni­se­ren. Je hebt wel al een paar insti­tu­ten die daar mee bezig zijn, maar vaak heb je al een heel net­werk nodig om daar bin­nen te gera­ken. Het zou cool zijn als die meer din­gen zou­den doen om nieu­we arties­ten een plat­form te geven, of men­sen die bij­voor­beeld een rave avond wil­len hou­den ondersteunen.

Heeft internet muziek veranderd?

Door inter­net is muziek gewoon toe­gan­ke­lij­ker gewor­den voor ieder­een die een inter­net­con­nec­tie heeft. Daar­door ont­staan er sowie­so coo­le din­gen, zoals de ver­men­ging van zeer diver­se invloe­den, wat daar­voor mis­schien niet met­een zou gebeurd zijn. Inter­net zorgt zeker voor een soort van ver­snel­ling in cultuur.

Kan je iets delen wat je hebt geleerd tijdens de lockdown?

Door de lock­down zijn veel men­sen idee­ën waar ze al lang mee zaten gewoon begin­nen uit­voe­ren. Waar­schijn­lijk omdat veel men­sen plots veel vrije tijd had­den. Het sen­ti­ment van dat als je een idee hebt je er gewoon voor moet gaan, over­heerste wel bij mij.

Inter­view door Wan­nes Dewit.

A3199199186 10