Deze website maakt gebruik van Cookies.

27/08/20

Stelplage on air x Interview met Fluki Agency

Schermafbeelding 2020 08 28 om 14 44 17

Lucas Vos­sen (18) en Kor­neel Pee­ters (18) van Flu­ki, hun nieuw plat­form voor Leu­ven­se dj’s, pra­ten over hun plan­nen en de Leu­ven­se night sce­ne. We wil­len het poten­ti­eel van Leu­ven­se dj’s tonen en hen tot bui­ten Leu­ven krij­gen.” — Kor­neel Peeters

Waar komt de naam Fluki vandaan?

K: Lucas zijn mama noemt hem al sinds hij klein was Flu­ki. We heb­ben daar eigen­lijk niet zo heel lang over nage­dacht. We waren voor­al bezig met het con­cept erach­ter. We zijn begon­nen als Flu­ki Agen­cy’, maar we wil­len eer­der rich­ting een plat­form gaan, zon­der winst te maken. We heb­ben aan de arties­ten die we ver­te­gen­woor­di­gen gevraagd of we de naam Flu­ki’ moesten ver­an­de­ren, maar die zei­den alle­maal dat ze het wel goed von­den. Dus we gaan het gewoon hou­den op Flu­ki’.

Zitten er nog andere mensen in jullie team?

L: Wij behe­ren Flu­ki met twee. Maar we zijn wel een fami­ly waar­in we onder­ling alles over­leg­gen. Waar heb­ben onze arties­ten nood aan: een nieu­we look? Pos­ters? Een plat­form om bestan­den te delen? Wij behe­ren het met twee, maar we bespre­ken alles met hen. We besef­fen ook dat we onze arties­ten echt nodig heb­ben om ons pro­ject draai­en­de te hou­den. Als we geen arties­ten heb­ben, staan we ner­gens.

K: Luk­as heeft onze web­si­te ont­wor­pen, en zoekt ook uit hoe we alles legi­tiem kun­nen doen. En ik ben meer bezig met de cre­a­tie­ve kant.

L: Ik ben eigen­lijk de saaie boek­hou­der. Iemand moet het doen, hé.

Wat is jullie doel?

K: Dat gaan we altijd bij onze arties­ten zelf chec­ken. Mai­to bij­voor­beeld, de eer­ste dj die we bij Flu­ki had­den, wil­de eens op Nacht draai­en. Dus bekij­ken wij: hoe gaan we daar­voor zor­gen? Wij heb­ben wel wat con­nec­ties omdat we alle­bei in de muziek­in­du­strie zit­ten. We wil­len voor­al het poten­ti­eel van Leu­ven­se dj’s tonen en hen tot bui­ten Leu­ven krij­gen.

L: Het is de bedoe­ling dat we hen ook finan­ci­eel gaan hel­pen. We vra­gen wel een boo­king fee per boo­king die we doen, maar op het ein­de van het jaar vra­gen we aan onze arties­ten waar ze nog finan­ci­eel onder­steund kun­nen wor­den met dat geld. Of we gebrui­ken het om hen te pro­mo­ten op soci­al media. Dat geld dient dus om de artiest vér­der te bren­gen. Onze naam wordt daar­door trou­wens ook bekender.

Is er nood aan die ondersteuning voor jonge artiesten in Leuven?

K: Ja. Je hebt bij­voor­beeld Stray Agen­cy, die al twee jaar actief zijn. Maar die heb­ben wel al iets gro­te­re namen: Bje­or heeft daar bij­voor­beeld onder geze­ten. Die waren goed bezig, maar wij had­den de nood om wat klei­ne­re arties­ten te pro­mo­ten. Gewoon arties­ten waar wij per­soon­lijk iets in zagen.

L: Wij heb­ben ook drie edi­ties van Bos­rand gedaan. We zijn daar mee begon­nen op ons 16 jaar. Dat was een kei tof­fe wereld, maar je merk­te wel dat je al snel tegen veel botste. Voor arties­ten die het wel kun­nen, maar nog niet 100% de fee­ling heb­ben, is het leuk dat wij hen kun­nen onder­steu­nen. Niet alleen om jezelf te ver­ko­pen als han­dels­pro­duct, maar ook om ze naar echt leu­ke zalen krij­gen. En dan zien dat het tof is voor de feest­gan­gers, de artiest, voor ons en voor de zaal zelf.

K: Ik merk dat als dj zelf ook. Ik word dan gevraagd om te draai­en via Mes­sen­ger, een beet­je bri­ka­brak, vaag gere­geld. Maar nu heeft Lucas onze web­si­te uit­ge­werkt! Als je op een artiest drukt, komt er direct een def­tig for­mu­lier om in te vul­len. Met de capa­ci­teit van de zaal, wel­ke namen er op de line-up staan… Zo heb­ben wij met­een een beeld.

Hoe zit het met het Leuvense nachtleven?

L: Ik vind dat Leu­ven niet genoeg doet voor het nacht­le­ven. Nacht is één van de eni­ge gro­te­re orga­ni­sa­to­ren. Enkel in de zomer zijn er wel een paar leu­ke fes­ti­vals. Maar bui­ten Nacht, de Ape­ro en mis­schien het STUK­ca­fé is er eigen­lijk niets vast in Leu­ven. Maar we heb­ben wel een afzet­markt, voor­al dus in de zomer met de fes­ti­vals.

K: Ja, waar we wel naar uit­kij­ken is Lem­me Live, Hekerock, Ringrock, Speel­plaats­rock… Die din­gen vin­den we wel goed. Voor de rest: de Ape­ro, daar wordt heel veel gedraaid. Dat is een klein café, maar daar draai­en wel altijd kwa­li­ta­tie­ve dj’s. En Nacht­plan is nu geluk­kig ook wel bezig om de situ­a­tie te ver­be­te­ren. En da’s nodig. Hier in Stel­plaats heb je de éni­ge club in Leu­ven en die is eigen­lijk superklein. 

Bui­ten Nacht, de Ape­ro en mis­schien het STUK­ca­fé is er eigen­lijk niets vast in Leu­ven.” — Lucas Vossen

Wat zijn de plannen voor de toekomst? Gaan jullie uitbreiden buiten Leuven?

K: Wij zijn nog maar net afge­stu­deerd van het mid­del­baar, dus we zijn nog niet zo veel bui­ten Leu­ven geweest. Maar door onze con­nec­ties bij Stel­plaats geraak­ten we bij­voor­beeld al tot bij de Ser­re in Has­selt. Of bij Kiosk Radio in het Waran­de­park in Brus­sel. Ik ga vol­gend jaar muziek­ma­na­ge­ment stu­de­ren, zodat ik echt leer hoe het moet. Dan wil ik bin­nen­kort Flu­ki, maar ook Bos­rand, groot­bren­gen. Voor mij is het doel echt om Leu­ven­se arties­ten tot bui­ten Leu­ven te brengen.

Of toch hier blijven en de Leuvense night scene verbeteren?

L: Ja, Leu­ven gaat toch altijd in ons bloed blij­ven zit­ten. Dus we wil­len sowie­so in de toe­komst ook Leu­ven gro­ter maken.

K: Onze Leu­ven­se arties­ten kun­nen op hun beurt laten zien in ande­re ste­den hoe­veel we te bie­den heb­ben. Als wij Mai­to in Has­selt bren­gen om te draai­en, dan gaan ze daar den­ken: Ah, die komt van Leu­ven! Mis­schien moe­ten we daar toch eens gaan chec­ken.’

L: Maar we zijn eigen­lijk net gestart toen coro­na begon, dus onze eer­ste droom is om nu gewoon boo­kings bin­nen te krij­gen. Ons sys­teem staat op punt, wij twee staan klaar om alles admi­ni­stra­tief te rege­len, maar we moe­ten wel her­op­star­ten.

K: Dat is het eni­ge dat goed geweest is aan de corona­cri­sis: we heb­ben ons­zelf kei­goed kun­nen voor­be­rei­den. We zijn er hele­maal klaar voor.

Inter­view: MIJN­LEU­VEN
Beel­den: Louis Miserez

Schermafbeelding 2020 08 28 om 14 44 17
6f0a3dab8faad5b805883608768db05c 1f48a1c4d273d97cde331d46623a308a DSC 9749
1dfced759ff74e2ea6d29de0dc3826ce 430493cc334c26c01bf1c11252f9048a DSC 9799 2