Deze website maakt gebruik van Cookies.

16/07/20

Stelplage on air / Jamrock x Kingstep & Damballa Soundsystem / Tweede radioshow

72198283 510585906397912 3919108050727731200 o

Voor de twee­de on air’ nodi­gen we Jam­rock Leu­ven uit — een samen­wer­king van enke­le Leu­ven­se selectors/​producers met als doel deze muziek­cul­tuur laag­drem­pe­lig tot bij de Leu­ven­se jeugd en stu­den­ten te bren­gen. Vaak zijn het klei­ne­re soundsys­tems of delen van gro­te­re sounds die ze opstel­len tij­dens hun fees­ten met loka­le arties­ten. Jam­rock hoopt zo dat men­sen de smaak te pak­ken krij­gen en de gro­te­re ses­sies opzoe­ken die rond Leu­ven plaats​vin​den​.De muziek die ze draai­en brengt een bood­schap. De feest­jes ver­lo­pen vaak anders, het gaat bre­der dan de klas­sie­ke waar­den van pea­ce & love die vaak met reg­gae gepaard gaan. Hier gaan ze tij­dens Stel­pla­ge On Air graag die­per op in.

JAMROCK LEUVEN NODIGT VOLGENDE ARTIESTEN UIT:

Kingstep Soundsy­s­tem: al jaren­lang aan­we­zig in de Leu­ven­se reg­gae & dub sce­ne. Deze heren run­nen een soundsy­s­tem, label en record­shop. We bespre­ken oa de evo­lu­tie van de Leu­ven­se dub sce­ne en het nieu­we label.

Dam­bal­la Soundsy­s­tem: een eer­der recent soundsy­s­tem, maar in het Leu­ven­se zag je hun onge­twij­feld wel al aan het werk. Hoe kwa­men ze in con­tact met de sce­ne en wel­ke bood­schap pro­be­ren ze te bren­gen, wordt bespro­ken in kor­te interviews.

Sky­lar­kin’ Sound — Bel­gi­um Jamaica

WAT IS STELPLAGE ON AIR?

Elke don­der­dag: Stel­pla­ge on air’ — een weke­lijks live radios­lot waar­bij een Leu­vens muziek­con­cept zijn of haar favo­rie­te artiest(en) host. Samen selec­te­ren ze een namid­dag lang hun favo­rie­te pla­ten en pra­ten ze over hun dro­men, ambi­ties en wat hen bezig houdt deze dagen. Heel laid back. Om met vol­le aan­dacht naar te luis­te­ren of als gezel­li­ge ach­ter­grond­mu­ziek van het Stel­pla­ge zomerterras.

72198283 510585906397912 3919108050727731200 o
106727172 716716839118150 4092845654858805684 o