Deze website maakt gebruik van Cookies.

31/08/20

Stelplage on air x Crowd Console x Interview met dj selfctrl

Crowd Con­so­le is ont­staan uit de as van de qua­ran­tai­ne, de zelf-iso­la­tie en de vele highs en lows die volg­den. De oor­spron­ke­lij­ke insteek was om game-nights te hos­ten, waar een muzi­kant zou wor­den uit­ge­no­digd om game­play live te bege­lei­den met muziek. Onder­tus­sen zijn al een paar avon­den in Stel­plaats en de eer­ste edi­ties van een maan­de­lijk­se radio­show op The Word ach­ter de rug. De rode draad blijft ech­ter het samen­bren­gen van zowel arties­ten als publiek. Op 6 augus­tus zaten we samen met de arties­ten die op de twee­de edi­tie van Crowd Con­so­le in Stel­plaats speel­den, en leg­den hen dezelf­de vier vra­gen voor.

INTERVIEW MET DJ SELFCNTRL

Hoe belangrijk zijn fysieke events nog in een tijd van eraves en online concerten/gatherings?

Ik had tij­dens de lock­down niet zo veel drang om die onli­ne events te vol­gen, mis­schien omdat ik het nog steeds heel belang­rijk vind om muziek samen met men­sen in een ruim­te te bele­ven. Het kan mij niet zo veel sche­len of die muziek live wordt gespeeld of gedraaid, als de erva­ring maar live” is. Het blijft wel nog steeds taboe om iets niet live te spe­len, of om de din­gen meer per­for­man­ce-ach­tig aan te pakken.

Hoe zou jij de scene in België willen zien groeien?

Ik vind het leuk dat er zowel arties­ten zijn als feest­jes die een beet­je bui­ten het regu­lai­re pop-rock club­cir­cuit van Bel­gië bewe­gen. Ons club­cir­cuit heeft wel een beet­je een blin­de vlek voor wat er daar­bui­ten nog alle­maal gebeurt. Er zijn wel veel coo­le plek­ken in Bel­gië, ik hoop voor­al dat ze blij­ven over­le­ven. Met coro­na ziet het er wel naar uit dat alles gaat sneuvelen.

Heeft internet muziek veranderd?

Inter­net heeft mijn muzieks­maak alleen al zeer sterk beïn­vloed. Rond­zoe­ken op het inter­net neemt wel een groot deel van mijn leven in, zowel door er tij­dens mijn jeugd din­gen te ont­dek­ken en zo een plaats in deze wereld te vin­den, als nu nog in mijn dage­lijk­se rou­ti­ne. Als luis­te­raar en fan vind ik het ook gewoon gewel­dig dat veel arties­ten nu zo bereik­baar zijn. Er zijn veel muren gesloopt tus­sen artiest en publiek, wat wel leuk is.

Kan je iets delen wat je hebt geleerd tijdens de lockdown?

Ik heb geleerd dat ik ont­zet­tend graag sport. Dat is rede­lijk cli­che eigen­lijk want er zijn heel veel men­sen begin­nen spor­ten tij­dens de lock­down. Een uur gaan lopen is voor mij een goe­de vorm van medi­ta­tie. Dat spor­ten wil ik ook behou­den in mijn dage­lijks leven, ik heb daar het belang zeker van ingezien.

Inter­view door Wan­nes Dewit.