Deze website maakt gebruik van Cookies.

29/08/20

Stelplage on air x Crowd Console x Interview with Margot Mankiyan

Crowd Con­so­le is ont­staan uit de as van de qua­ran­tai­ne, de zelf-iso­la­tie en de vele highs en lows die volg­den. De oor­spron­ke­lij­ke insteek was om game-nights te hos­ten, waar een muzi­kant zou wor­den uit­ge­no­digd om game­play live te bege­lei­den met muziek. Onder­tus­sen zijn al een paar avon­den in Stel­plaats en de eer­ste edi­ties van een maan­de­lijk­se radio­show op The Word ach­ter de rug. De rode draad blijft ech­ter het samen­bren­gen van zowel arties­ten als publiek. Op 6 augus­tus zaten we samen met de arties­ten die op de twee­de edi­tie van Crowd Con­so­le in Stel­plaats speel­den, en leg­den hen dezelf­de vier vra­gen voor.

INTERVIEW MET MARGOT MANKIYAN

Hoe belangrijk zijn fysieke events nog in een tijd van eraves en online concerten/gatherings?

Die onli­ne raves waren niet echt mijn ding, voor mij was die stap om echt je com­pu­ter weg te leg­gen en te begin­nen dan­sen te groot. Het is wel belang­rijk om je thuis te kun­nen schei­den van de plaats waar je naar een feest gaat. Ik vind het gewel­dig om muziek samen te kun­nen bele­ven met ande­re men­sen, ook al kan je nu nog niet dan­sen. Voor mij is het heel belang­rijk om echt in die vibe te zit­ten, en van thuis uit gaat dat niet echt denk ik.

Hoe zou jij de scene in België willen zien groeien?

Ik zou het mis­schien leuk vin­den als er meer met de loca­tie wordt geëx­pe­ri­men­teerd. Al de raves en con­cer­ten gebeu­ren nu alle­maal op dezelf­de, geken­de loca­ties. Dat is natuur­lijk gemak­ke­lijk, de infra­struc­tuur is daar al, maar de loca­tie alleen kan zo veel doen. Dat kan echt een extra dimen­sie geven aan die eve­ne­men­ten. Ik woon sinds kort in Brus­sel en daar is zo veel leeg­stand, ik kan dat echt niet vat­ten. Daar kan zeker iets mee gedaan worden.

Heeft internet muziek veranderd?

Ja, heel hard. Een paar jaar gele­den ging ik voor de eer­ste keer naar een Per­ron Zes feest­je. Ik kwam daar toe en stap­te echt een ande­re wereld bin­nen, ik kon die muziek gewoon niet plaat­sen. Toen ik dat aan mijn vrien­den pro­beer­de te beschrij­ven ver­tel­de ik hen dat ik het beet­je inter­net­mu­ziek vond. Zoals de muziek die hier nu wordt gedraaid; ik vind dat echt inter­net­mu­ziek, ik weet niet hoe ik dat anders moet beschrij­ven. Door het inter­net is er zó een groot aan­bod aan muziek en dan heb je echt die drang om de gren­zen te gaan opzoe­ken. Men­sen spe­len nu steeds raar­de­re muziek op feest­jes, dat is echt puur door het internet.

Kan je iets delen wat je hebt geleerd tijdens de lockdown?

Ik vond de lock­down niet zo erg, ik moest dan mijn the­sis schrij­ven dus dat was echt per­fect. Ik heb mis­schien wel geleerd dat ik nog­al snel fear of mis­sing out” heb. Als er een feest­je is dan heb ik er heel veel moei­te mee om dat te laten. Tij­dens de lock­down was er gewoon niks en kon ik dus per­fect mijn focus hou­den. Toch merk ik nu wel, nu alles terug een beet­je op gang begint te komen, dat ik daar wel echt van kan genieten.