Deze website maakt gebruik van Cookies.

15/12/23

Interview: Clubnacht met Nebula

Nebula interview Jente VB 9

De laat­ste clubnacht van 2023, die wordt mor­gen gehost door Nebula. 

Het Brus­sel­se col­lec­tief orga­ni­seert op zater­dag­na­mid­dag een expo met live per­for­man­ces, tat­too stands en Cam­bod­jaans eten, gevolgd door een clubnacht met o.a. de Rot­ter­dam­se rising star Nala Brown ach­ter de decks. Wat te ver­wach­ten? Moesten Latijns-Ame­ri­ka, Afri­ka en Zuid-Euro­pa een elek­tro­ni­sche baby krij­gen met een pam­per vol bassen.”

Dag Team Nebula! Wie zijn jullie?

Ons col­lec­tief bestaat uit een hech­te groep van 4 vrien­den, elk met een hele bre­de waai­er aan per­soon­lij­ke inte­res­ses. Toen we elkaar meer dan ooit terug zagen in Brus­sel, had­den we de per­fec­te uit­vals­ba­sis om geen gren­zen meer te zien — zowel geo­gra­fisch als con­cep­tu­eel. Bin­nen het col­lec­tief heeft ieder­een zijn eigen taken en talen­ten die elkaar aan­vul­len en ons artis­tiek ver­schil­len­de kan­ten kun­nen laten uitgaan.

Jari staat samen met Luka in voor de line-ups en de rest van het muzi­ka­le aspect. Hij is dus boo­ker, hos­pi­ta­li­ty mana­ger en onze smooth-ass-soci­a­li­zer’ die de ban­den opti­ma­li­seert tus­sen artiest en col­lec­tief. Daar­naast beheert hij onze soci­al media en bouwt hij samen met de rest een net­werk uit dat voor Nebu­la rele­vant kan en zal zijn in de toekomst.

Mat­ti­ce is de digi­tal cre­a­ti­ve direc­tor (ook wel de tech-wizard’ genoemd), hij is dan ook ½ van ons gra­fisch duo. Hij houdt zich bezig met de kunst­pro­jec­ten & de cura­tie hier­van: sce­no­gra­fie, foto­gra­fie, het maken en edi­ten van video’s, etc.

Neal, onze idee-guru’, is dan weer de ande­re helft van het gra­fisch duo. Hij brengt de speel­se, ana­lo­ge kant van het gra­fi­sche tot leven. In de sce­no­gra­fie heeft hij ook een groot aan­deel en vaak geeft hij de eer­ste aan­zet in de visu­e­le projecten.

Luka houdt de hele struc­tuur bij elkaar. Hij is het bind­mid­del tus­sen de los­staan­de, soms cha­o­ti­sche talen­ten. Hij is ons Zwit­sers zak­mes’. Ook met zijn archi­tec­tu­ra­le ach­ter­grond is hij sterk in het prak­ti­sche aspect van zowel de sce­no­gra­fie als de orga­ni­sa­tie. Zijn muzi­ka­le kant kan je dan weer voe­len als de twee­de resi­dent dj en hij staat Jari ook bij de programmatie.

Waarmee proberen jullie je te onderscheiden van andere clubconcepten? Hoe willen jullie je stempel drukken op het nachtleven?

Dit vloeit eigen­lijk voort uit de bete­ke­nis van onze naam, Nebu­la staat voor een spa­ce cloud met leven­di­ge kleu­ren die alles in zijn omge­ving aan­trekt en opneemt in zijn geheel. Zo zien wij ons col­lec­tief ook. Onze eve­ne­men­ten komen in ver­schil­len­de facet­ten met expo’s, sce­no­gra­fie, gra­fi­sche wer­ken, nightli­fe, … We wil­len ons voor­al niet vast­klem­men, zoals de Nebu­la ook altijd in ver­an­de­ring is. 

Ook qua muziek en publiek leu­nen we dicht bij de vorm­ge­ving van onze naam. Ondanks dat we 4 Bel­gi­sche chap­pies zijn, zijn we opge­groeid in een per­fec­te tijds­pe­ri­o­de en con­text waar­in we beïn­vloed wor­den door zoveel ver­schil­len­de impul­sen en cul­tu­ren. Die con­text laten we samen vloei­en in alles wat we doen. 

Op zaterdag organiseren jullie je eerste evenement in Stelplaats. Wat kunnen we verwachten?

Muzi­kaal? Sim­pel. Moesten Latijns-Ame­ri­ka, Afri­ka en Zuid-Euro­pa een elek­tro­ni­sche baby krij­gen met een pam­per vol bas­sen, zou je die kun­nen terug­vin­den op 16 decem­ber in Stelplaats. 

Ook qua sce­no­gra­fie komen we met een alter­na­tie­ve invul­ling voor de club. We zet­ten sterk in op de licht­be­le­ving in samen­wer­king met onze light engi­neer Jerô­me en laten ons, zoals de expo, inspi­re­ren door de con­text van de plek. Ver­der den­ken we natuur­lijk ook om Stel­plaats opti­maal in te kle­den om het zo toe­gan­ke­lijk en vei­lig moge­lijk te maken. Zoals we eer­der al aan­ga­ven, wil­len we een plek cre­ë­ren waar ieder­een zich wel­kom voelt. 

Voor we de nacht ingaan, zijn bezoekers welkom op jullie expo in de hal. Wat hebben jullie hiervoor gepland?

Voor de clubnacht van start gaat, begin­nen we inder­daad al om 16u met een expo­si­tie. We heb­ben 10 arties­ten uit­ge­no­digd van in en rond Brus­sel. De wer­ken staan onder de noe­mer van sculp­tuur waar­van er bepaal­de ook inter­ac­tief/per­for­man­ce-gericht zijn. Door­heen de namid­dag zal je onder­ge­dom­peld wor­den in aan­ge­na­me prikkels. 

Ze heb­ben zich laten inspi­re­ren door de ruw­heid van het bus­sen­de­pot dat Stel­plaats vroe­ger als invul­ling had. Ook heb­ben we 2 Brus­sel­se tat­too-arties­ten uit­ge­no­digd waar je flas­hes of eigen ont­wer­pen kan laten ver­eeu­wi­gen. Naast al dit is er ook een food­stand waar je ten vol­ste kan genie­ten van fresh food gemaakt door Cam­bod­jaan­se chefs. Actie genoeg zou­den we zeggen.

Wat brengt de toekomst nog voor Nebula?

Veel. Next up qua nightli­fe zou een thuis­match in Brus­sel wel de logi­sche zet zijn, even­tu­eel in samen­wer­king met venues of ande­re col­lec­tie­ven. Dit zou wel niet onze eni­ge focus zijn. Voor ons gaat het niet puur over orga­ni­se­ren maar ook over cre­ë­ren. We wil­len cure­ren in een bre­de waai­er, soms met onze input en soms ook gewoon een plat­form geven. Ook zijn we voor­stan­der van gewoon doen, we wil­len veel maken zowel in opdracht van als voor onszelf.

Ook heb­ben we een maan­de­lijk­se resi­den­tie bij Microwave.live (elke 3de woens­dag van de maand, check it) die we graag zou­den uit­bou­wen tot een gro­ter con­cept zoals ses­sies waar we exter­ne en uit­een­lo­pen­de sounds wil­len show­ca­sen met een her­ken­ba­re invulling. 

Nebula interview Jente VB 9
Nebula interview Jente VB 5
Nebula interview Jente VB 27
Nebula interview Jente VB 4
Nebula interview Jente VB 7
Nebula interview Jente VB 23